Aneka Info Amalan hati

KUMPULAN KUMPULAN DOA LENGKAP SENJATA MUKMIN

Artikel terkait : KUMPULAN KUMPULAN DOA LENGKAP SENJATA MUKMIN

DOA adalah senjata mukmin. Marilah kita selalu berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita serta menjaganya, karena doa adalah senjata mukmin.


Berikut adalah doa-doa yang selalu kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa-doanya :

1. DOA KETIKA TAKJUB
Ucapan doa ketika merasa takjub atau menemui suatu perkara yang menyenangkan.
Subhanallaah ( Maha Suci Allah ).
Allahhu Akbar ( Allah Maha Besar ).

2. DOA DIHINDARKAN DARI KECELAKAAN
Allahumma inni a'uudzubika min jahdil balaa-i wa darkisy syagaa-i wa suu-il qadhaa.
Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kengerian bencana, kesengsaraan dan ketentuan yang buruk.

3. DOA TAKUT SYIRIK
Allahumma innii a'uuzubika an usyrika bika wa ana a'lamu , wa askagrfiruka limala a'lamu.
Ya . Allah , sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari terjerumus ke dalam ke syirikan, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku meminta ampun kepada-Mu terhadap syirik yang tidak aku ketahui ( namun aku terlanjur mengerjakannya ).

4. DOA BERTEMU MUSUH
Hasbunallaah wanikmal wakiil.
Cukuplah bagi kami Allah, dan dia adalah sebaik-baik penolong.

5. DOA MENJENGUK ORANG SAKIT
Allaahumma adz-hibil ba-sa rabban naasi isyfi wa antasyi syaafii laa syifaa-a illaa syifaa-uka syifaa-an laa yughaadiru saqamaa.
Ya, Allah tuhan segala manusia, hilangkanlah kesusahan, sembuhkanlah ia, Engkau adalah Dzat penyembuh tiada kesembuhan melainkan dari-Mu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.

6. DOA ANTARA AZAN DAN IQAMAT
Subhanakallahumma wabihamdika wa tabarakasmuka wata'alay jadduka, wala ilaha ghairuka.
Maha Suci Engkau Ya Allah, dengan memuji-Mu dan Maha berbarakah nama-Mu serta Maha Tinggi Kemuliaan-Mu. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.

7. DOA SELESAI WUDHUK
Asyhadu anlaa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah waasyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh.
Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi selain Allah, satu-satunya lah, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya.

8. DOA MUDAH MENANGKAP PELAJARAN
Allaahummaftah 'alayya futuuhal 'aarifiina bihikmatika wansyur 'alayya rahmatika wa dzakkrnii maa nasiitu yaa dzal jalaali wal ikram.
Ya Allah, bukakanlah untukku sebagaimana terbukanya orang-orang pintar dengan ilmu kebijaksanaan-Mu, curahkanlah untukku rahmat-Mu dan ingatkanlah aku terhadap apa yang aku lupakan wahai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan.

9. DOA MENYAMBUT SORE HARI
Allahumma bika amsainaa wabika asybahnaa wabika nahyaa wabika namuutu wailaikannusyuur.
Ya Allah, karena-Mu aku hidup sampai sore hari ini dan karena-Mu aku hidup sampai pagi hari ini. Dan karena-Mu kami hidup, dan karena-Mu pula kami mati, serta hanya kepada-Mu kami kembali.

10. DOA BELAJAR
Allaahummaftah 'alayya futuuhal 'aarifiina bihikmatika wansyur 'alayya rahmatika wadzakkirnii maa nasiitu yaa dzal jallaali wal ikraam.
Ya allah, bukakanlah untukku sebagaimana terbukanya orang-orang pintar dengan ilmukebijaksanaan-Mu, curahkanlah untukku rahmat-Mu dan ingatkanlah aku terhadap apa yang aku lupakan wahai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan.

11. DOA MENGIKUTI UJIAN
Allahumma innii a'uudzubika minal hammi wal hazani wa a'uudzubika minal 'ajzi walkasali, wa a'uudzubika minal jubni wa bukhli, wa a'uudzubika min ghalabatid-daini wa qahrirrijaal.
Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung  kepada-Mu daripada keluh kesah dan dukacita, aku berlindung kepada-Mu dari lemah kemauan dan malas, aku berlindung kepada-Mu daripada sifat pengecut dan kikir, aku berlindung kepada-Mu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia. ( HR Abu Dawud 4/353 ).

Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi, wal kasali, wal jubni, wal haromi, wal bukhl. Wa a'udzu bika min 'adzabil qobri wa minfitnatil mahyaa wal mamaat.
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepada-Mu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. ( HR. Bukhari no. 6367 dan Muslim no 2706 ).

12. DOA MENGURANGI MARAH
A'uzubillahi minasy syaithanir rajimi. Allahummagfirli zanbi wazhab gaiza qalbi wa ajirni minasy syaitanir rajimi.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk. Ya Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku dan lepaskanlah aku dari gangguan syetan yang terkutuk.

13. DOA KETIKA TERKEJUT
Laa ilaha illallaah.
Tiada yang haq diibadahi selain Allah.

14. DOA KETIKA SEDANG MARAH
A'uuzubillahi minasyaithaanirrajiim.
Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

15. DOA SESUDAH BELAJAR
Rabbanan fa'naa bima 'alamtanaladzi yanfa' una wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kullihal''.
Ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami serta tambahkanlah ilmu bagi kami, segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan.

16. DOA KETIKA HUJAN TURUN
Allahumma shayyiban naafi'a.
Ya Allah, ( jadikan hujan ini ) hujan yang membawa manfaat ( kebaikan ).

17. DOA BILA DIPUJI ORANG
Allahumma laatu aakhitznii bimaa yaquuluun, waghfirlii maa la yaklamuuna ( waaj' alnii khairaam mimmaa yadhunnuun ).
Ya Allah, janganlah Engkau siksa aku karena pujian mereka, dan ampunilah aku pada hal-hal tentang diriku yang tidak mereka ketahui.

18. DOA KETIKA AKAN BERPIDATO
Rabbisyrohlii shodrii wa yassir lii amri wahlul 'uqdatam millisaani yafqahuu qaulii.
Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.

19. DOA RENDAH HATI
Allaahumma ahyiini miskiinan, wa amitnii miskiinan wahsyurnii fii zumratil masaakiin.
Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan khusyu' dan tawadlu', dan kumpulkanlah aku ( pada hari kiamat ) dalam rombongan orang-orang khusyu' dan tawadlu'.

20. DOA UNTUK KESABARAN
Robbanaa afrigh alainaa shobran, wa tsabbit aqdaamanaa, wanshurnaa 'alal qoumil kaafiriin.
Ya Tuhan, limpahkan kesabaran pada hati dan diri kami, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir.

21. DOA MEMOHON MASUK SURGA
Rabbi hablii hukman wa alhiqnii bish shaalihiina waj'al lii lisaana shidqin fil aakhiriina waj'alnii min waratsati jannatin na'iim.
Wahai Tuhanku, berilah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah bibir yang baik bagi orang-orang ( yang datang ) kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi Surga yang penuh kenikmatan.

22. DOA KETIKA MEMASUKI PASAR
Laa ilaha illahu wahdahu laasyarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyii wayumiitu, wahuwa hayyu laa yamuutu, biyadihil khairu wahuwa 'ala kulli syain qadiir.
Tiada yang haq diibadahi selain Allah, satu-satu-Nya llah. Tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nyalah segala kerajaan dan pujian. Dia yang mematikan dan menghidupkan. Dan dia adalah Dzat yang Mahahidup dan tidak mati. Di tangan-Nyalah segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

23. DOA KETIKA ANJING MENGGONGGONG WAKTU MALAM
Idzaa samigtum nubaahalkilabi wanahiiqal humuri billaili fata'awwadzuu billahi fainnahunna yaraina maa la taraun.
Jika kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkihan keledai pada waktu malam, mintalah perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya mereka melihat setan.

24. DOA MELIHAT KEINDAHAN
Alhamdu lillahil ladzii bini'matihi tatimmush shaalihaat.
Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya bisa sempurna segala kebajikan.

Rabbanaa maa khalaqta haadzaa baathilan subhaanaka faqinaa 'adzaaban naar.
Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka perliharalah kami dari siksa neraka.

25. DOA AGAR TAK MALAS SHALAT
Rabbij' alnii muqiimas shalaati wamind zurriyatii rabbanaa wataqabbal du'ai. ( Surah Ibrahim, 40 ).
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

26. DOA KETIKA MEMBELI BINATANG
Allaahummaa inni as aluka khairahaa wa khairaa maajabaltahaa 'alaihi, wa 'auudzubika min syarrihaa wa sharri maa jabaltahaa 'alaihi, wal yad'uu bil barakah.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan yang ada pada binatang ini dan kebaikan yang Engkau ciptakan padanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan binatang ini, dan kejahatan yang Engkau ciptakan padanya. 

27. DOA HARI KE 28 RAMADHAN
Allahumma waffir hazhzhi fihi minan nawafil, wa akrimni fihi bi-ihdhail masail, wa qarrib fihi wasilati ilayka min baynil wasail, ya Malla yasyguluhu ilhahul mulihhin.
Yaa Allah, penuhkanlah hidupku di dalam bulan Ramadhan ini dengan amalan-amalan sunnah, dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah diriku kepada-Mu, wahai Zat Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.

Artikel Amalan Hati Lainnya :

Copyright © 2015 Amalan Hati | Design by Bamz